BÖLÜM HAKKINDA

İnsan zihni ve deneyimlerinin sistematik bilgisini üreten Psikoloji bilimi hem Türkiye hem dünyada önem kazanan en gözde bilim alanlarından biridir. Buna rağmen temel bilim alanı olan psikoloji birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de henüz yeterince doğru ve gerçekçi bir biçimde tanınmamaktadır. Bu nedenle AGÜ Psikoloji yalnızca üniversitede bir bölüm olmayı değil, ürettiği bilgiyi paylaşan, topluma yayan ve toplumdaki çeşitli kişi, grup ve kurumlarla ortaklıklar gerçekleştirerek insan esenliğine katkı sunan teknolojiler üretmeyi de amaçlamaktadır.

AGÜ Psikoloji zihnin sistematik olarak gözlemlenmesi, anlaşılması ve yorumlanmasını içeren araştırmalar yapmaktadır. Bu nedenle AGÜ Psikoloji, öğrencilerine insan düşüncelerinin, duygularının ve davranışlarının iç görülerden yola çıkarak oluşmuş fikirleri değil deney ve sistematik gözlemlerle edinilen insan deneyiminin ve zihninin işleyişine yönelik bilgi ve bilgi üretim yöntemleri sunmaktadır. Sınıf dersleri, uygulama laboratuvarları ve öğretim üyeleriyle birlikte gerçekleştirilen araştırmalarla; AGÜ Psikoloji öğrencileri, psikolojinin çeşitli temel alanlarında ifade edebilecekleri entelektüel bakış açıları ve görgül yöntemleri keşfedebilmektedirler.

AGÜ Psikoloji 21. yüzyıl küresel bağlamında; iş, sanat, endüstri dünyası ve sosyal yaşamın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donatılmış dünyaya entegre psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle AGÜ Psikoloji programı Türkiye’de bir ilk olarak eleştirel pedagojik yaklaşımı benimseyen Esnek ve Dinamik Öğrenme Modelini (EDÖM; Flexible and Dynamic Learning with Critical Pedagogy, FDLCP) bir öğretim modeli olarak sunmaktadır. Bu yaklaşım yoluyla AGÜ Psikoloji 8 temel program amacı ve bu amaçlara bağlı 9 temel beceri kazanımını ve öğrenim çıktısını tüm programı boyunca kendisine adapte etmektedir. Bu amaçlar AGÜ Psikoloji bölüm programlarını Bilgi Temeli (Knowledge Base), Araştırma Yöntemleri (Research Methods), Veri Okuryazarlığı (Quantitative Literacy), Eleştirel Düşünce (Critical Thinking), Yazılı-Sözlü İletişim ve Etkileşim Becerileri (Interaction and Communication Skills -Written&Oral), Bilgi ve Teknoloji Okuryazarlığı (Information and Technological Literacy), İnsan Esenliği için Teknoloji İnovasyonu (Technology Innovations to Human Well-being) ve Psikoloji Değerleridir (Values in Psychology). Bu amaçları merkezine alan AGÜ Psikoloji Bölümünün temel aldığı öğrenci beceri kazanımları yalnızca Türkiye’nin saygın psikoloji topluluğu olan Türk Psikologlar Derneği değil aynı zamanda Avrupa Psikoloji Federasyonu Derneği (EFPA) ve Amerika Psikoloji Derneği (APA) gibi psikoloji dünyasının saygın kuruluşlarının psikoloji öğretimi programlarının da akreditasyonlarında gerekli gördüğü temel becerileri kapsamaktadır.

AGÜ Psikoloji Bölümü yenilikçi pedagojik yaklaşımının yanı sıra Türkiye’de bir başka önemli yeniliği de psikoloji dünyasına kazandırmayı amaçlamaktadır. Mevcut psikoloji programlarından ayrı olarak Sosyal Problemlerde Psikolojik İnovasyon ve Etki (SPPİE; Pscyhological Inovation and Impact to Social Problems, PIISP) modelini öğretim programında benimsemektedir. AGÜ Psikoloji SPPİE ile; psikolojinin yalnızca kuramsal öğretimini önceleyen lisans programlarından ayrılarak, sivil toplum kuruluşları, sağlık ve eğitim kurumları, belediyeler, meslek odaları, orta ve küçük işletmeler, holdingler gibi çeşitli kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile UNESCO, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Af Örgütü gibi insanı önceleyen uluslararası kuruluşların sponsorluğunda öğrencilerin proje geliştirebilmesine olanak tanımaktadır. Öğrenciler bu projelerini mezun olma ölçütleri içerisinde yer alan AGU Dışı Proje ya da Bağımsız Çalışma olarak müfredatlarına saydırabilirler. Bu yöntemi öğretim programına adapte eden AGÜ Psikoloji; geleceğin psikologlarını, yalnızca psikoloji biliminin temelleriyle donatmayı değil, aynı zamanda bu bilgilerini toplumsal hayatın zorluklarının çözümünde uygulayabilen ve kariyer planları ile mezuniyet sonrası vizyonlarını üniversite yıllarında inşa edebilen genç psikologların yetişmesini de amaçlamaktadır.

2020 yılında genç bir bölüm olarak açılan AGÜ Psikoloji Bölümü, EDÖM metodunu yalnızca lisans ve lisans sonrası öğretim programları için değil kendi gelişimi ve büyümesi için de kullanmaktadır. Bunun anlamı, AGÜ Psikoloji büyümeyi ‘katsal’ olarak önceleyen ve yalnızca bina altyapısı parametreleriyle kontenjan artışını önceleyen bir bölüm olmak yerine nitelikli gelişimi merkezine almakta ve esnek büyüme planlarını veriye dayalı analizlerle kendi oluşturduğu Akıllı Gelişim Skoru (Intelligent Development Score) kullanarak büyümesini 21. yüzyıl global aktörlerden biri olacak şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda Öğrenci Dekanlığı ve Eğitim Bilimleri Fakültesi temsilcilerinin de yer aldığı komisyon çalışmalarıyla hem ulusal ve uluslararası psikoloji örgütlerinin akreditasyon kurulları hem de Yüksek Öğretim Kurumu ile yürüteceği ortak çalışmalarla öğrenci sayılarını ve bölümün ders, laboratuvar, öğretim üyesi ve araştırma kapasitesi artışını merkezine almaktadır.